Podatek od gry na giełdzie

Matti

Pogromca Ameb
Członek Załogi
Administrator
Gra na giełdzie kapitałowej przynosi raz zyski, a raz straty. Mimo to wiele osób, licząc na zyski większe niż np. z lokat bankowych, inwestuje w akcje lub inne instrumenty finansowe. Dochody/straty uzyskane na giełdzie należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

PIT od dochodów kapitałowych
Podatek od dochodów kapitałowych, zwany też podatkiem Belki, wynosi 19 %. Taka jest stawka podatku od dochodu uzyskanego m.in. na lokatach bankowych, rachunkach oszczędnościowych, giełdzie (akcje, obligacje), czy rynku forex.

Podatek od lokat czy depozytów bankowych jest potrącany automatycznie przy kapitalizacji odsetek, odprowadzany do fiskusa przez instytucje finansowe, i nie musimy go wykazywać w rocznych pitach. Podobnie jest z dywidendami. Wypłacane są już po potrąceniu 19% podatku. Natomiast w przypadku inwestycji giełdowych, czy na rynku walutowym, musimy samodzielnie dokonywać rozliczenia z fiskusem. Do rozliczeń możemy wykorzystać pitax.pl/program-pit.

Dochody kapitałowe wykazujemy dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Od dochodów giełdowych nie odprowadza się podatku w trakcie roku.. Ich zmienność powoduje, że końcowy wynik roczny może być zarówno dodatni, jak i ujemny. W każdym przypadku jednak jesteśmy zobowiązani złożyć deklarację rozliczeniową. Wykazanie straty może okazać się dla nas o tyle korzystne, że pozwoli na odliczenie tej straty od dochodu uzyskanego w następnych latach.

Na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ostatni dzień kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, termin ten przenosi się na pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Tak jest właśnie w tym roku i pity 2017 składamy do 2 maja. W terminie tym należy złożyć deklarację PIT-38 oraz zapłacić należny podatek. Program pit pomoże w wypełnianiu deklaracji i obliczeniu należnego podatku.

Sposób obliczenia podatku
Formularz podatkowy PIT-38 wypełniamy na podstawie otrzymanej z biura maklerskiego rocznej informacji PIT-8C. Informacje PIT-8C sporządzane są przez biura maklerskie i wysyłane do podatników oraz do urzędów skarbowych do końca lutego roku następnego po roku podatkowym.

W przypadku gdy posiadamy kilka rachunków inwestycyjnych i otrzymamy kilka formularzy PIT8-C, musimy zsumować i wykazać w PIT-38 kwoty ze wszystkich źródeł. Sumujemy tylko zyski kapitałowe. Nie dodajemy do nich dochodów opodatkowanych na innych zasadach, np. według skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tak samo nie możemy zysków z giełdy doliczyć do dochodów wykazywanych w innych deklaracjach, np. PIT 36 czy PIT 28.

Podatek od zysków uzyskanych z inwestycji giełdowych obliczamy od podstawy opodatkowania, którą uzyskujemy po odjęciu od kwoty przychodów kosztów ich uzyskania.

Przykład:

Pan Andrzej sprzedał 1000 akcji spółki giełdowej , które wcześniej zakupił za pośrednictwem biura maklerskiego. Cena sprzedaży wynosiła 40 pln sztukę, a zakupu 29 pln.Przy zakupie oraz sprzedaży biuro maklerskie pobrało prowizję, łącznie wyniosła ona 1000 pln. Przychód pana Andrzeja to 40 000 pln, koszty jego uzyskania - 30 000 pln. Dochód (czyli różnica między przychodem a kosztami) wynosi 10000 pln i od takiej kwoty 19% podatek wynosi 1900 pln.

Rozliczanie strat z inwestycji
Deklarację roczną PIT 38 składamy zarówno wtedy, gdy osiągnęliśmy zyski, jak i wtedy, gdy ponieśliśmy stratę. Wykazaną stratę możemy rozliczać w ciągu pięciu kolejnych lat pod warunkiem, że uzyskamy dochody, od których można będzie ją odliczyć. Stratę można odliczyć tylko od dochodów z tego samego źródła, z którego powstała. Nie można więc odjąć straty z inwestycji giełdowych np. od dochodu z wynagrodzenia za pracę. Stratę wykazaną w PIT 38 możemy rozliczyć tylko w PIT 38. W każdym z pięciu lat nie można odliczyć więcej niż 50%. Przy dobrej koniunkturze stratę można odliczyć już w ciągu 2 lat (50%+50%). Jeśli jednak przez pięć lat dochody nie pozwolą na rozliczenie straty, w późniejszych latach nie będzie to możliwe.

Wycena akcji a podatek
Jeśli wartość kupionych przez nas akcji wzrosła, ale ich nie sprzedaliśmy, nie płacimy podatku od zysku. Jak wiemy wartość akcji jest zmienna. Do rozliczenia podatkowego istotna jest wartość, jaką uzyskamy ze sprzedaży. Obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku od gry na giełdzie powstaje dopiero w momencie sprzedaży akcji. Tak długo jak akcje nie są sprzedane, nie wypełniamy PIT-a i nie płacimy podatku. Nawet jeśli ich wartość znacznie wzrosła..

Podatek od dochodów giełdowych płacimy po zakończeniu roku podatkowego, w którym zbyliśmy akcje.Wykazujemy wtedy zysk albo stratę.

Odliczenie kosztów
Podatek obliczany jest od dochodu, czyli różnicy między przychodami, a kosztami. Kwota podatku jest tym niższa, im wyższe są koszty.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji oraz innych papierów wartościowych są wydatki poniesione na:

  1. nabycie papierów wartościowych (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych),
  2. obsługę rachunku inwestycyjnego.

pitax3.jpgGłównym kosztem jest cena nabycia akcji. Poza tym prowizje i inne opłaty pobierane przez biuro maklerskie, powinny być już uwzględnione w dokumencie PIT-8C, który dostaliśmy od biura maklerskiego.

Pozostałe koszty (np. odsetki i prowizje od kredytów giełdowych) nie są uwzględnione w PIT 8C, ale możemy uwzględnić je sami w rozliczeniu rocznym. W tym przypadku warto potwierdzić koszty do odliczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

Sposób rozliczenia PIT
Deklarację PIT-38 możemy wypełnić odręcznie albo korzystając z programu PITax.pl Łatwe podatki rozliczyc pit przez internet. Rozliczenie pit online.jest proste i zajmuje niewiele czasu. Korzystając z programu pit unikniemy błędów rachunkowych i formalnych. Po poprawnym wysłaniu zeznania przez program pit urząd skarbowy potwierdza jego otrzymanie Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

 
Do góry