Regulamin Konkursu Kreatywnego

Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem i fundatorem nagrody w konkursie kreatywnym „Moja ulubiona postać z gry”, zwanego dalej Konkursem, jest MSI Polska sp. o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Magazynowa 1,Bielany Wrocławskie, 55-400 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000254454, NIP 8961407876, REGON 020259053 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19. listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (konkurs ogólnopolski).
5. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 listopada 2018 wraz z publikacją postu konkursowego w serwisie facebook.com i trwa do dnia 5 grudnia 2018, do godziny 21:00.

§2. Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
a. ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. ukończyła 13 lat i działa za zgodą (pisemną) przedstawicieli ustawowych,
c. spełnią wymagania konkursowe zawarte w Regulaminie.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu, Organizator powołał komisję ds. Konkursu (zwaną dalej „Komisją”). Decyzje podjęte przez Komisję ds. Konkursu są ostateczne.
a) Posiedzenia Komisji nie są jawne.

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

etap 1
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać pracę konkursową ukazującą ulubioną postać z gry na adres [email protected]
a) pracę należy wysłać w terminie: od ogłoszenie konkursu do 2 grudnia 2018 10:00.
b) praca może zostać wykonana dowolną techniką oprócz technik tekstowych.
c) wszystkie prace muszą zostać przesłane w formie graficznej (zdjęcie, screenshot, plik graficzny)
d) w mailu zgłoszeniowym prosimy o podanie imienia Uczestnika oraz linku do własnej strony fanpage (jeżeli posiada).
2. Zgłoszenia do Konkursu udzielone poza wyznaczonym do tego miejscem lub przesłanie zgłoszenia poza wyznaczonym terminem nie będzie brane pod uwagę.
3. Każdy Uczestnik może zarejestrować dowolną ilość prac.
4. Wysyłając pracę konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że jest jej autorem i nie narusza praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez Uczestnika praw osób trzecich.
5. W Konkursie nie będą uwzględniane odpowiedzi, które:
a) naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b) zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
c) naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
d) nie dotyczą w całości lub części przedmiotu Konkursu,
e) nie mają wartości merytorycznej,
f) są kopią treści odpowiedzi w całości lub części od innych Użytkowników Konkursu, zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także są kopią własnej odpowiedzi,
g) zostały wypełnione w sposób nieczytelny pozostawiający wątpliwości co do swojej treści.
6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie.

etap 2
7. Po zakończeniu pierwszego etapu członkowie Komisji wybiorą dwie najbardziej unikalne i kreatywne prace.
8. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na fanpage GamesBoard.pl (https://www.facebook.com/gamesboardpl/) 3 grudnia 2018 (20:00) w formie ankiety.
9. Laureatem konkursu zostanie autor pracy która w ciągu 48 godzin od startu ankiety zdobędzie większą liczbę głosów.
10. Praca która uzyska mniejszą liczbę głosów zajmuje 2 miejsce.

§4 Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest
a) pierwsze miejsce: giftpack MSI
b) drugie miejsce: zestaw gadżetów
2. Po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator skontaktuje się z nimi drogą mailową w celu uzyskania danych do wysyłki nagrody oraz w przypadku osób niepełnoletnich przesłania skanu/zdjęcia oświadczenia zgody opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika Konkursu.
7. W przypadku nie przesłania przez Laureata Konkursu informacji zawartych w §4 pkt. 2 w terminie 7 dni lub ich wysłaniu w innej niż wskazana w §4 pkt. 6 formie komunikacji Nagroda przechodzi na konto Organizatora
8. Nagrody w Konkursie zostaną wydane przesyłką kurierską na adresy wskazany przez zwycięzców Konkursu w terminie do 60 dni roboczych od daty rozwiązania Konkursu.
9. Nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
10. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie odbiorcy.

§5. Reklamacje

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres [email protected] w terminie:
a) za wyjątkiem postanowień podpunktu „b” §5 pkt. 1, w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, jeżeli reklamacja dotyczy rozstrzygnięcia Konkursu lub w terminie 7 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
b) jeżeli reklamacja dotyczy procedury wydawania nagród w Konkursie – do 25. dnia od daty wydania nagrody. W tytule e-maila należy podać nazwę Konkursu.
2. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w §5 pkt 1. niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
4. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14. dni od dnia ich otrzymania.
5. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
6. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją elektroniczną przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

§6. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora .
3. Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Uczestnicy Konkursu mają ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne oraz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.
8. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Po zakończeniu Konkursu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia, wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną usunięte.

§7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie się dnia 26 listopada 2018 wraz z publikacją postu konkursowego i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.gamesboard.pl/portal/regulamin-konkursu-kreatywnego/
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda.

Matti

Fan gier komputerowych od lat 90'. Stary dziad Internetu.